باروری دانش، تصور و فهم است . [امام علی علیه السلام]